Výrobci

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Spustili jsme zkušební verzi E-shop na http://www.dkhq.cz/sekacky/

 

Zboží lze objednat:

 • e-mailem - na adresu: ztalesbauer@atlas.cz
 • písemně - na adresu: Aleš Bauer, AL - BA, Svatá 35, 267 51 p. Zdice


Objednávka musí obsahovat následující informace:

 • Jméno a příjmení kupujícího
 • adresa kupujícího
 • adresa doručení zboží
 • e-mail (pokud zákazník má)
 • telefon (pokud zákazník má)

 

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení se vyskytly nějaké nesrovnalosti, kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího (viz kontakty). Přeje-li si kupující potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačí na objednávce.

 

 OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího. 

Podáním objednávky některým z výše uvedených způsobů kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 


Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zboží, obdrží kupující daňový doklad a záruční list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

 

Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky, nebo nám byla sdělena během registrace, jsou firmou Aleš Bauer, AL-BA považována za důvěryhodná. Tyto údaje jsou dle zákona chráněny proti zneužití a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

 

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

 

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího  a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)

 

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být případně objednané zboží zasláno.

 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku (týká se pouze objednávek podaných     e-mailem, nebo přes e-shop) . Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (včetně všech poskytnutých dokladů a dokladu o koupi), na vlastní náklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů. po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na jeho účet po podpisu dobropisu zaslaném prodávajícímu.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty  14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání

 

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou  formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí balíku v případě jeho poškození, nebo neúplné zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat poštou nebo e-mailem prodávajímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamce poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamce ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

Platební podmínky

 

V současné době je možné platit těmito způsoby.

 

 • dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží nechá kupující  dovézt přepravní službou
 • v hotovosti - při osobním odběru na prodejně
 • bankovním převodem - na základě faktury zaslané e-mailem, nebo doporučenou poštou, se platba provádí předem - zasláním finanční částky na účet prodávajícího a zboží je následně doručeno kupujícímu již bez jakýchkoli dalších poplatků po připsání peněz na účet prodávajícího.

 

Prodávající se vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy  při potvrzení objednávky potvrdí též platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedena na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální  (nižší) cenu.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Firma Aleš Bauer, AL - BA, provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.
 2. Totožnost a kontaktní údaje správce
  1. Správcem Vašich osobních údajů je Aleš Bauer, AL - BA, zapsané u Městského úřadu v Berouně pod č.j. 1844/97/To, ev.č.: 320201-7433-00 (dále jen jako „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Aleš Bauer. Svatá 35, 267 51 p. Zdice, adresa elektronické pošty ztalesbauer@atlas.cz, telefon +420  734 388 151.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Právní základ zpracování osobních údajů
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Účel zpracování osobních údajů
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 5. Doba uložení osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 6. Další příjemci osobních údajů
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) účetní a daňové služby, osoby zajišťující pro správce technické služby, včetně provozu software a ukládání dat, a vývojáři aplikací pro platformu správce.
  2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Vašich osobních údajů do Spojených států amerických společnosti SendGrid, Inc., se sídlem 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 a společnosti Zendesk, Inc., se sídlem 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103. Společnost SendGrid, Inc. a společnost Zendesk, Inc. jsou certifikovanými osobami v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.
 7. Práva subjektu údajů
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

 

 

 


DomůDomůKontakt

Aleš Bauer
Svatá 35
26751 Zdice
tel: +420 734 388 151
tel: +420 725 515 912
e-mail: ztalesbauer@atlas.cz

Newsletter